خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

563323646356
  • معرفی به آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده ها و واحدها جهت دریافت خدمات

5325120111111111111

563563265656565

  • فضای کارگاهی به مساحت 330 متر مربع (سرمایه گذاری 600 میلیون)
6496666666524

615215215241526313523615125
  • فضای خدمات گلخانه ای به مساحت 600 متر مربع (سرمایه گذاری 200 میلیون)

  • مرکز نوآوری و توسعه فناوری های پیشرفته با در اختیار داشتن 4 آزمایشگاه و 40 دفتر کار جهت واحدهای فناور و واحدهای R&D صنایع استان
6145645231531312