اولویت های پژوهشی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

1316633333316888555555555 5484561231231555551232311

 

595626323659952232656565611 6665225666666666666666