همکاران

 

seyed hosein mousavi
 • مهندس سید حسین موسوی
 • سمت: رئیس مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد
 • تلفن تماس: 38802456

 

امین
 • مهندس محمد امین
 • سمت: معاون مراکز رشد واحدهای فناور
 • تلفن تماس: 38802416
1234
 •  مرتضی سعادتی
 • سمت: کارشناس جذب و پذیرش
 • تلفن تماس: 38802177

 

پارسا
 • مریم پارسا
 • سمت: کارشناس جذب و پذیرش
 • تلفن تماس: 38802406
 •  مهناز کردی
 • سمت: کارشناس مرکز رشد
 • تلفن تماس: 38802351

 

شهری
 • صدیقه شهری
 • سمت: مسئول دفتر مراکز رشد
 • تلفن تماس: 38802185-38802456