آيين نامه تاسيس و راه اندازي مراكز رشد واحدهاي فناوري (انكوباتورها)

اساسنامه مراكز رشد واحدهاي فناوري

تصويب نامه تشكيل سازمان ملي مهارت

آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قردادهها

اصلاحيه آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي

راهنماي مناقصه

آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات

پاسخ پرشش هاي مطرح شده در باره قانون برگزاري مناقصات

آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصه‌ها

بخشنامه ترك تشريفات مناقصه

آيين‌نامه اجرايي تهيه فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار در مناقصات محدود

نظام فني و اجرايي كشور

آئين نامه تسهيل دسترسي نوآوران به امكانات و خدمات علمي و فني

آئين نامه اجرائي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درخصوص وظايف دستگاههاي اجرايي

شيوه نامه طرح حمايت از تحقيقات و توسعه محصولات ICT

توافقنامه

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارك هاي علم و فناوري

آ ئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت

آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي

بخش نامه های مربوط به نحوه انتخاب شرکت های انفوماتیکی و ضوابط ارجاع کار به آنها

توافق نامه در جهت طرح جامع شهرک فناوری اطلاعات

توافقنامه در جهت اجرایی شدن طرح جامع شهرک فناوری اطلاعات

نمونه قرارداد پیشنهادی برای اتوماسیون اداری

بخشنامه نحوه بهره برداری موثر از مطالعات و تحقیقات درباره انرژی های نو

دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار

آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

نمونه قرارداد پيشنهادي مديريت و پشتيباني شبكه

تصویب نامه در ایجاد یک جامعه دانایی محور

حمايت از مشاغل دانش بنيان

در خصوص آيين نامه اجرايي 46 قانون رفع موانع ارتقاي نظام مالي كشور

اولويت و شرايط پذيرش طرح ها در سال 1390