معرفي مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسي مشهد

مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد با در اختيار داشتن 4 باب ساختمان به مساحت 1609 متر مربع در حال بهره برداري (1000متر مربع در حال آماه سازي) از سال 1386 با انعقاد تفاهم نامه هاي با پارك علم و فناوري خراسان رضوي و مجوز مركز رشد از وزارت علوم و تحقيقات فناوري شروع به فعاليت نمود.اين مركز با ارائه خدمات حمايتي، از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كار آفرينان در قالب واحد هاي نو پاي صاحب ايده در زمينه هاي مختلف كه منتهي به فناوري دانش بنيان گردد، ،پشتيباني مي كند. اين واحد ها براي حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادي فناورانه در سطوح ملي و فرا ملي آماده مي گردند.