فهرست قوانین و مقررات

1- آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

2- حمایت از شرکت های دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری و اختراعات

3- قانون جرايم رايانه اي

4- شيوه نامه ايجاد شركت هاي دانشگاهي ويژه دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي وزارت علوم

5- آيين نامه خريد خدمات مشاوره.

6- نظام فني و اجرايي كشور.

7- آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

8- آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قردادهها.

9- تشخيص صلاحيت و كنترل ظريفيت مشاوران و پيمانكاران.

10- راهنماي مناقصه.

11- آيين‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات خريد خدمات مشاوره.

12- پاسخ پرشش هاي مطرح شده در باره قانون برگزاري مناقصات.

13- قانون برگزاري مناقصات.

14- آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصه‌ها.

15- بخشنامه ترك تشريفات مناقصه.

16- دستور العمل تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه.

17- اصلاحيه آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.

18- لايحه قانوني راجع به منع مداخله.

19- آيين‌نامه اجرايي تهيه فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار در مناقصات محدود.

20- قانون برنامه چهارم توسعه.

21- قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور

22- قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان مصوب

23- برنامه پنجم بودجه در حوزه علم و فناوري و مراكز رشد

24- سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي