در این نشست زمینه های همکاری دو سازمان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2 1
4 3