بازدید رئیس محترم مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه فردوسی مشهد از فضای کتابخانه عمومی امام خمینی در نشست انجام  شده در خصوص همکاری های فی مابین بحث و تبادل نظر شد.

12