W14

 

پنجشنبه ۳۰ دی ماه، جناب آقای مهندس شعبانی مدیرعامل محترم شرکت الکتریک خودرو شرق و همکاران محترمشان به همراهی جناب آقای مهندس موسوی،رئیس محترم مراکز رشد دانشگاه،از شرکت‌های مستقر در پردیس دانشگاه بازدید به عمل آوردند و در یک نشست صمیمی با مدیران محترم این شرکت‌ها به همفکری و رایزنی جهت تعامل دوسویه فعال پرداختند.

W15